İfraz(ayırma), Tevhid(birleştirme), Yola/Yeşil Alana/Parka Terk

İMAR PLANI UYGULAMALARI

Parsel Nedir ?  
Parsel, üzerinde imar mevzuatına uygun olarak yalnızca bir bina yapılabilecek olan arazi parçasıdır. Her parsel imar yasalarına uygun olarak ayrılıp sınırlanmış arazi parçasıdır. Sınırları haritalar ile belirlenmiş arazi parçaları kadastro haritalarında gösterilmiş ise kadastro parseli, imar haritalarında gösterilmiş ise imar parseli adı verilir.
18.Madde Uygulaması
18. madde uygulaması ile imar sınırları içinde bulunan üzerinde bir yapı olan ya da olmayan arsalar, araziler, maliklerinin rızası alınmaksızın bir uygulamaya tabi tutulmaktadır. Bu uygulama ile mevcut ada ve parseller yeniden düzenlenerek imar planında belirlendiği şekilde ayrılmakta ya da birleştirilmektedir.
İmar Planı Uygulamaları 
İfraz, tevhid, yola terk vb. şeklinde adlandırılan uygulamaları kapsar.
İfraz (AYIRMA)
Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.
1) Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz)  
İmar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.
2) Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz) 
Kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.
İfraz Neden Yapılır ? 
Taşınmazın değerini arttırmak, daha çabuk satılmasını sağlamak ve hazırlanan imar planının uygulamasını temin için yapılır. İmar kanunun 15. maddesinin son fıkrası “imar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez” denmektedir. 
5 bin metrekareden küçük araziler ifraz edilemez.
Tevhid (BİRLEŞTİRME)
Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
Tevhid (birleştirme) kapsamındaki gayrimenkullerin bitişik olması yani işleme konu parsellerin birbirine sınır olması şarttır. İmar planlarında yol, yeşil alan, meydan, park ve otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu alana rastlayan kısımlarının tevhidine izin verilmemektedir.
Tevhid Neden Yapılır ? 
Tevhid (birleştirme) , taşınmazların tarımsal amaçlı daha ekonomik kullanmak, sanayi amaçlı büyük yatırımlara girişmek, daha büyük arsa oluşturarak inşaat yapma izni almak veya komşu parselle aradaki ortak sınırı düzeltmek gibi amaçlarla yapılabilir.

YOLA/ YEŞİL ALANA/ PARKA TERK

Yola ve yeşil alana terk işlemi, parselasyon niteliği taşıyan ayırma işleminin özel bir şeklidir. Yola terk, taşınmaz malikinin imar parseli elde etmesi için zorunlu değildir. Sadece ayırma işleminin yapılması yeterlidir. Ancak, kadastro parselinin yola ve yeşil alana giden kısımları ifraz edilerek imar parselleri oluşturulmadan inşaat ruhsatı verilemez.
Yola ve yeşil alana terk işlemi, parselasyon niteliği taşıyan ayırma işleminin özel bir şeklidir. Yola terk, taşınmaz malikinin imar parseli elde etmesi için zorunlu değildir. Sadece ayırma işleminin yapılması yeterlidir. Ancak, kadastro parselinin yola ve yeşil alana giden kısımları ifraz edilerek imar parselleri oluşturulmadan inşaat ruhsatı verilemez.